ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย
Posted: admin Date: 2022-03-21 09:41:06
IP: 171.4.130.55
 
   

20 มีนาคม 2565

นายอรรณพ บัวพงษ์ ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยนาท จำกัด

ได้เป็นตัวแทนสมาชิก สส.ชสอ. จังหวัดชัยนาท เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564

ของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (สส.ชสอ.)

ณ ห้องประชุมไดมอนด์ฮอลล์ ชั้น 5 โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ท อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

 

"การฌาปนกิจสงเคราะห์ เป็นกิจการที่บุคคลหลายคนตกลงเข้าร่วมกันสมัครใจเป็นสมาชิก

เพื่อสงเคราะห์ซึ่งกันและกันในการจัดการศพและสงเคราะห์ครอบครัวของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง

ที่ตกลงเข้าร่วมกันนั้นซึ่งถึงแก่ความตาย และมิได้ประสงค์จะหากำไรหรือรายได้เพื่อแบ่งปันกัน

เป็นสะพานบุญในการสงเคราะห์ช่วยชำระหนี้ให้กับสหกรณ์เพื่อแบ่งเบาภาระของผู้ค้ำประกันและทายาท"

 

   รูปแบบการดำเนินงานของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์จะเป็นคนกลางในการเรียกเก็บเงินสงเคราะห์

จากสมาขิกทุกคน เมื่อมีสมาชิกเสียชีวิตก็จะนำเงินสงเคราะห์มอบให้แก่ครอบครัวสมาชิกที่เสียชีวิต

ตามที่สมาชิกได้แจ้งชื่อผู้รับเงินสงเคราะห์ไว้