พ.ร.บ.และกฎกระทรวง
Posted: admin Date: 2021-10-11 10:43:32
IP: 171.4.135.171
 
   

1. พระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562

2. พระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553

3. กฎกระทรวง-การดำเนินงานและการกำกับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน พ.ศ. 2564

4. กฎกระทรวง-การดำรงสินทรัพย์สถาพคล่องของสหกรณ์ พ.ศ. 2550

5. กฎกระทรวง-ค่าบำรุงสันนิบาต พ.ศ.2560

6. ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยการดำเนินการถอดถอน

7. ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2564

8. ประกาศนายทะเบียนสหกรณ์-กำหนดอัตราดอกเบี้ยรับฝากของสหกรณ์

9. ประกาศนายทะเบียนสหกรณ์-การประมาณการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

10. ประกาศนายทะเบียนสหกรณ์-รายชื่อสหกรณ์ขนาดใหญ่