เลขทะเบียน


*ใส่เลขทะเบียน 6 หลัก
เช่น 001234

*
เลขบัตรประชาชน *
ชื่อ
*
นามสกุล *
วัน/เดือน/ปี เกิด
ตัวอย่าง : 7/7/2524
*มีเครื่องหมาย / ด้วย
*ไม่ต้องใส่เลข 0 ข้างหน้า
*
รหัสผ่าน *
ยืนยันรหัสผ่าน
*ใส่รหัสผ่านได้สูงสุด
ไม่เกิน 4-6 ตัวอักษร
ทั้ง 2 ช่อง
*
     
ล็อกอินเข้าสู่ระบบ

1. ระบุข้อมูลของท่านให้ครบทุกรายการ

2.ระบุเลขทะเบียนให้ครบ 6 หลัก

3.ระบุหมายเลขบัตรประชาชนให้ครบ 13 หลัก ไม่ต้องใส่ -

4. ชื่อไม่ต้องระบบคำนำหน้าชื่อ

5. การระบุเลขที่บัตรประชาชน ชื่อ-สกุล และวันเดือนปีเกิดให้ถูกต้อง รูปแบบที่ถูกต้อง วัน/เดือน/ปี 7/7/2524

6.รหัสผ่านสูงสุดไม่เกิน 4-6 ตัวอักษร

7. เมื่อท่านลงทะเบียนขอรหัสผ่านเรียบร้อยแล้ว สามารถใช้งานได้ทันที