ระเบียบ - ข้อบังคับ
พ.ร.บ.และกฏกระทรวง

 

Facebook  Line ออนไลน์เครือข่ายใยแมงมุม

 

ปันผล-เฉลี่ยคืน
ประจำปี 2565

♥ ปันผล ร้อยละ 5.03 ♥
♥ เฉลี่ยคืน ร้อยละ 9.09 ♥
 

โอนเงินเข้าบัญชีสหกรณ์
ผ่านธนาคาร

>> เลขบัญชีธนาคาร <<

กรุงไทย 106-1-20455-3

ออมสิน 0-20229870330
 
 
 
ร้อยละ
5.25
เริ่ม 1 มีนาคม 2565
เป็นต้นไป
 
 
 
 
ออมทรัพย์
ร้อยละ 2.00
 
ออมทรัพย์พิเศษ
ร้อยละ 2.25
 
 
 
 
 
ข้อมูลเกี่ยวกับสหกรณ์

ณ วันที่ 30 มิ.ย. 2566

 
จำนวนสมาชิก
  สามัญ 4,972   คน
  สมทบ 737   คน
รวม
5,709  
คน
   
เงินรับฝาก
ออมทรัพย์
227,624,624.71
 
สหกรณ์โรงเรียน
33,141,418.88
 
ออมทรัพย์ ATM
129,979.41
 
เงินฝากตามรอยพ่อ
55,341,735.08
 
เงินฝากเพื่อค้ำประกันเงินกู้
51,063,353.72
 

เงินฝากเพื่อความมั่นคง

698,237.37
 
เงินฝากปันผลสวัสดิการ
9,271.68
 
ออมทรัพย์พิเศษ
(ทวีทรัพย์)
13,322,800.00
 
ออมทรัพย์พิเศษ
(ทวีทรัพย์ 24 เดือน)
405,000.00
 
ออมทรัพย์พิเศษ
2,107,887,867.47
 
ออมทรัพย์นิติบุคคล
11,648,049.68
 
สหกรณ์อื่น

-

 
เงินให้สมาชิกกู้
เงินกู้ฉุกเฉิน ATM
20,365,854.00
 
เงินกู้ฉุกเฉิน
12,677,059.25
 
เงินกู้สามัญ
5,523,222,180.50
 
เงินกู้พิเศษ
361,790,710.75
 
เงินกู้สถาบันการเงินอื่น
-
 
แสดงความคิดเห็น
 
เริ่มนับ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565
ข้อมูล ณ ปัจจุบัน จำนวน/ราย
 
 
 • ประกาศหยุดให้บริการ วันศุกร์ที่ 22 กันยายน พ.ศ.2566

  ดูรายละเอียด

 • ประกาศวันหยุด 28 กรกฎาคม - 2 สิงหาคม 2566 "เนื่องจากวันที่ 31 กรกฎาคม 2566 เป็นวันหยุดตามมติ ครม."

  ดูรายละเอียด

 • ประชาสัมพันธ์ชี้แจงเกี่ยวกับการดำเนินงานสหกรณ์ฯ และการเรียกเก็บเงินชำระประกันกลุ่มตามความสมัครใจ (@)

  ดูรายละเอียด

 • ร่วมแสดงความยินดีท่านที่ได้รับเข็มพระราชทานฯ เมื่อ 26 มิ.ย.2566

  ดูรายละเอียด

Next
Previous

 
     
     


 
 ประกาศ หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 64
โดย: Administrator วันที่: 2023-09-19 15:52:18
 ประกาศ หลักเกณฑ์การให้เงินกู้สามัญสวัสดิการเพื่อแก้ไขปัญหาสมาชิกที่มีความจำเป็นกรณีพิเศษ
โดย: Administrator วันที่: 2023-09-01 09:46:43
 ประกาศ การจัดจ้างผู้สอบบัญชีภาคเอกชน เป็นผู้สอบบัญชีสหกรณ์ ประจำปี 2567
โดย: Administrator วันที่: 2023-08-23 16:46:42
 ประกาศ หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาคัดเลือกทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2566
โดย: Administrator วันที่: 2023-08-23 15:25:55
 ประกาศ ผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยนาท จำกัด
โดย: Administrator วันที่: 2023-06-17 16:45:51
 หนังสือแจ้งขอยืนยันยอด ทุนเรือนหุ้น หนี้เงินกู้ เงินฝาก และภาระคำ้ประกันเงินกู้
โดย: Administrator วันที่: 2023-06-10 12:34:59
 

 
 เปิดรับสมัครสมาชิกสมาคม สฌ.สค.(&) กรณีพิเศษ อายุไม่เกิน 70 ปี
โดย: adminploy วันที่: 2023-07-25 09:54:45
 ระเบียบวาระประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 สฌ.สช. และ สฌ.สค.
โดย: Administrator วันที่: 2023-01-18 22:40:39
 ประกาศเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ล่วงหน้า สมาคม สสอค. และ สส.ชสอ. ประจำปี 2566
โดย: admin วันที่: 2022-10-11 13:04:57
 เปิดรับสมัครสมาชิกสมาคม สฌ.สค. กรณีพิเศษ อายุไม่เกิน 70 ปี
โดย: admin วันที่: 2022-07-21 14:55:37
 ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย (สสอค.)
โดย: admin วันที่: 2022-03-21 11:51:51
 ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย
โดย: admin วันที่: 2022-03-21 09:41:06
 

 
 รายงานการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2565
โดย: Administrator วันที่: 2023-02-08 16:13:54
 วารสารประชาสัมพันธ์ ปีที่ 63 ประจำปี 2566
โดย: Administrator วันที่: 2023-01-09 16:43:09
 วารสารประชาสัมพันธ์ ปีที่ 62 ประจำปี 2565
โดย: Administrator วันที่: 2022-01-12 15:34:34
 พ.ร.บ.และกฎกระทรวง
โดย: admin วันที่: 2021-10-11 10:43:32
 วารสารประชาสัมพันธ์ ปีที่ 61 ประจำปี 2564
โดย: Administrator วันที่: 2020-12-21 12:43:51
 วารสารประชาสัมพันธ์ ปีที่ 60 ประจำปี 2563
โดย: Administrator วันที่: 2020-01-08 14:26:12
 

รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยนาท จำกัด

ประจำปี 2566

คลิกที่นี่

ประจำปี 2565

คลิกที่นี่

ประจำปี 2564

คลิกที่นี่