วันที่ 24 ธันวาคม 2565 เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
Posted: Administrator Date: 2022-12-26 21:57:02
IP: 49.228.114.72
 
 
 
 
 

   

เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2565 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยนาท จำกัด
นำโดยท่าน ดร.ลออ วิลัย ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยนาท จำกัด
ได้เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565

สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ณ โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ต
ศูนย์การค้าเชียร์รังสิต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี