วันที่ 15 ธันวาคม 2565 จ่ายเงินสวัสดิการสมาชิกถึงแก่กรรม ครูไพฑูรย์ ประสาทแก้ว อายุสมาชิก 47 ปี
Posted: Administrator Date: 2022-12-15 16:59:51
IP: 223.204.184.127
 
 
 
 
 

   

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยนาท จำกัด
จ่ายเงินสวัสดิการสงเคราะห์สมาชิกถึงแก่กรรม
ให้กับทายาท  ครูไพฑูรย์  ประสาทแก้ว
สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยนาท จำกัด
อายุการเป็นสมาชิก  47 ปี