วันที่ 15 ธันวาคม 2565 สนับสนุนงบประมาณการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ครั้งที่ 70 ประจำปีการศึกษา 2565
Posted: Administrator Date: 2022-12-15 16:01:01
IP: 223.204.184.127
 
 
 
 
 

   

วันที่ 15 ธันวาคม 2565 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยนาท จำกัด

เข้าร่วมงานมหกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท
ครั้งที่ 70  ประจำปีการศึกษา 2565

ณ โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยนาท จำกัด
นำโดยท่าน ดร.ลออ วิลัย ประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยนาท จำกัด
และกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 63

สนับสนุนงบประมาณ จำนวน 40,000 บาท