วันที่ 8 ธันวาคม 2565 สหกรณ์ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 63 ครั้งที่ 1/2566 (นัดแรก)
Posted: Administrator Date: 2022-12-13 15:45:31
IP: 49.48.28.34
 
 
 
 
 

   

การประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยนาท จำกัด
ชุดที่ 63 ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2565

เรื่องที่ 1 บริษัทเสนอประกันสินเชื่อ จำนวน 2 บริษัท ได้แก่

-  บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
-  บริษัท เอ ไอ เอ จำกัด

โดยที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ มีมติทำประกันสินเชื่อ
กับ บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
ทุนประกัน 100,000 บาท ต่อเบี้ยประกัน 800 บาทต่อปี
รับอายุตั้งแต่ 20 ปี ถึง 85 ปี

เรื่องที่ 2 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยนาท จำกัด ได้ลงนามทำสัญญา
ในการจัดทำระบบโปรแกรมสหกรณ์ กับ บริษัทโซแอ็ท โซลูชั่น จำกัด