วันที่ 12 ธันวาคม 2565 สนับสนุนงบประมาณจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท
Posted: Administrator Date: 2022-12-12 16:42:32
IP: 49.228.112.121
 
 
 
 
 

   

วันที่ 12 ธันวาคม 2565 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยนาท จำกัด
เข้าร่วมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ประจำปีการศึกษา 2565
ระดับเขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท "วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ"
ระหว่างวันที่ 11-13 ธันวาคม 2565
โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยนาท จำกัด
นำโดย ดร.ลออ วิลัย ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยนาท จำกัด
พร้อมคณะกรรมการ และฝ่ายจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยนาท จำกัด
สนับสนุนงบประมาณ จำนวน 100,000 บาท