โครงการฝึกอบรมวิชาชีพ ประจำปี 2565
Posted: Administrator Date: 2022-09-29 16:21:52
IP: 171.5.46.128
 
 
 
 
 

   

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยนาท จำกัด
จัดโครงการฝึกอบรมวิชาชีพ "การสานตะกร้าจากหวายเทียม" 2 รุ่น
รุ่นที่ 1 วันที่ 26-27 กันยายน 2565 ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยนาท จำกัด
และ รุ่นที่ 2 วันที่ 28-29 กันยายน 2565 ณ โรงเรียนอนุบาลหันคา อ.หันคา จ.ชัยนาท 

มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความรู้และทักษะด้านอาชีพให้แก่สมาชิก
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยนาท จำกัด 
และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอดให้แก่ผู้อื่นต่อไป
สร้างโอกาสและทางเลือกในการประกอบชีพเสริมรายได้ ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

ประมวลภาพกิจกรรม รับชมได้ที่นี่
(รุ่นที่ 1)  (รุ่นที่ 2)