สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 1 เข้าตรวจสอบมาตรฐานการบัญชีสหกรณ์
Posted: admin Date: 2022-07-06 13:00:43
IP: 49.48.24.106
 
 
 
 
 

   

ในวันที่ 6 กรกฎาคม 2565 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 1
และสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชัยนาท
เข้าตรวจสอบมาตรฐานการบัญชีสหกรณ์
ตามคำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และนายทะเบียนสหกรณ์
เพื่อตรวจสอบมาตรฐานการบัญชี ตามหลักธรรมาภิบาลและเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับ กฎเกณฑ์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยนาท จำกัด