โครงการสัญจรพบสมาชิก ประจำปี 2565 อ.หันคา-เนินขาม
Posted: admin Date: 2022-07-06 11:11:34
IP: 49.48.24.106
 
 
 
 
 

   

โครงการสัญจรพบสมาชิก ณ อ.หันคา และ อ.เนินขาม
เพื่ออภิปรายผลการดำเนินงานสหกรณ์  อัปเดตเรื่องราวข่าวสารใหม่ๆ นโยบายการบริหารงานของคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 62 
แลกเปลี่ยนข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็นต่างๆ ตอบข้อสงสัยของสมาชิก
เพื่อให้สมาชิกเข้าใจถึงการบริหารงานสหกรณ์ 
ตามระเบียบข้อบังคับและกฎกระทรวงในปัจจุบัน