สหกรณ์ฯ เข้าร่วมประชุมโครงการสัมมนา และประชุมสามัญประจำปี 2564 ณ สอ.ครูสระบุรี จำกัด
Posted: Administrator Date: 2022-05-26 14:08:48
IP: 171.4.133.30
 
 
 
 
 

   

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยนาท จำกัด
นำโดยท่าน ดร.ลออ วิลัย ประธานกรรมการ และนางทัศณี แก้วทอง รองประธานกรรมการ
ร่วมเข้าโครงการสัมมนา เรื่อง "พระราชบัญญัติสหกรณ์ผลกระทบในการบริหารงานสหกรณ์
พร้อมเข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564

ในวันอาทิตย์ที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2565
ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสระบุรี จำกัด
อำเภอเมืองสระบุรี  จังหวัดสระบุรี