ประชุมออนไลน์เกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย ปปง.
Posted: admin Date: 2022-04-18 13:13:15
IP: 171.5.42.126
 
 
 
 
 

   

18 เมษายน 2565

*******************************

ประชุมออนไลน์ MS Team
เกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฏหมาย ปปง.
การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง
ณ ห้องประชุมชั้น 2 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยนาท จำกัด