ประชุมกรรมการและเจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงานภาคกลาง สสอค.
Posted: admin Date: 2022-04-04 10:14:23
IP: 223.206.87.84
 
 
 
 
 

   

วันที่ 3 เมษายน 2565

-----------------------------------

ดร.ลออ วิลัย ประธานกรรมการฯ พร้อมด้วย
นางทัศณี แก้วทอง รองประธานฯ

นายนิยม สงเคราะห์ กรรมการฯ นายอรรณพ บัวพงษ์ ผู้จัดการ
นางสิรินทิรา เกตุตระกูล รองผู้จัดการ และ เจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงาน สสอค. สส.ชสอ. ประจำศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยนาท ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการและเจ้าหน้าทีศูนย์ประสานงาน
ในภูมิภาคภาคกลาง
ของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย (สสอค.)

ณ ห้องประชุม ไดมอนด์ฮอลล์ ชั้น 5 โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ต
อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการขับเคลื่อนนโยบายประจำปีบัญชี 2565
ของสมาคมและทบทวนวิธีปฏิบัติงานตามกรอบภารกิจได้อย่างถูกต้อง