สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชัยนาทเข้าตรวจบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยนาท จำกัด
Posted: admin Date: 2022-03-21 13:56:25
IP: 171.4.130.55
 
 
 
 
 

   

21 มีนาคม 2565

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชัยนาท ได้เข้าควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชีตามแผนการตรวจสอบมาตรฐานการบัญชีสหกรณ์
ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยนาท จำกัด
ระหว่างวันที่ 21 - 25 มีนาคม 2565