โครงการสัมมนาคณะกรรมการ ผู้ตรวจสอบ ผู้ควบคุมภายใน เจ้าหน้าที่
Posted: admin Date: 2022-02-08 16:30:15
IP: 171.5.95.82
 
 
 
 
 

   

8-9 กุมภาพันธ์ 2565

*******************************************************

ประชุมสัมมนาพัฒนาศักยภาพบุคลากรสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยนาท จำกัด

ณ ห้องประชุม สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยนาท จำกัด

เพื่อให้ทุกฝ่ายมีความรู้ความเข้าใจซึ่งเกี่ยวกับกิจการสหกรณ์อย่างชัดเจนและเป็นเอกภาพ

ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของสหกรณ์ในการขับเคลื่อนองค์กร อย่างมีพลัง

ด้วยกระบวนการ  OKRs และ แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ 

รวมไปถึงร่วมกันเสนอความคิดเห็นในการพัฒนากิจการ ของสหกรณ์สู่ความสำเร็จ

ประมวลภาพ รับชมได้ที่นี่