29 มกราคม 2565 เข้าร่วมประชุม สหกรณ์สัญจรพบสมาชิก
Posted: Administrator Date: 2022-02-01 10:46:13
IP: 171.4.120.126
 
 
 
 
 

   

วันเสาร์ที่ 29 มกราคม 2565

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยนาท จำกัด

นำโดย ดร.ลออ วิลัย ประธานกรรมการ, นางทัศณี แก้วทอง รองประธานกรรมการ,
ดร.สมชาย พุทธโกสัย กรรมการและเลขานุการ, นายธวัชชัย ผิวทอง กรรมการ,
นางรุ่งระวี บุษบงษ์ กรรมการ, นายจักรินทร์ คงสิบ กรรมการ,
นายอรรณพ บัวพงษ์ ผู้จัดการ  และนางสิรินทิรา เกตุตระกูล รองผู้จัดการ

เข้าร่วมการประชุมหน่วยข้าราชการบำนาญ
อำเภอหนองมะโมง
โครงการสหกรณ์สัญจรพบสมาชิก ประจำปี 2565
ณ อำเภอหนองมะโมง จ.ชัยนาท