เจ้าภาพสวดอภิธรรมศพ
Posted: admin Date: 2022-01-07 08:44:31
IP: 171.4.131.233
 
   

******************************************

6 มกราคม 2565

ดร.ลออ วิลัย ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยนาท
และ
นางทัศณี แก้วทอง รองประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยนาท

เป็นตัวแทนสหกรณ์ฯ เป็นเจ้าภาพ สวดพระอภิธรรมศพ
นายจันทร์ ปลายนา  สมาชิกสมทบ ที่วัดโพธิ์ลังกา อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี

*************************************