ร่วมการประชุมผู้บริหาร รักษาการโรงเรียน และบุคลากรทางการศึกษาศูนย์ประสานงานทางการศึกษาวัดสิงห์
Posted: Administrator Date: 2022-01-04 16:34:18
IP: 49.48.26.154
 
 
 
 
 

   

-----------------------------------------------------------------------

30 ธันวาคม 2564

ดร.ลออ วิลัย ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยนาท จำกัด
นางทัศณี แก้วทอง รองประธานกรรมการ  นายธวัชชัย ผิวทอง กรรมการ
นายจักรินทร์ คงสิบ กรรมการ นางสิรินทิรา เกตุตระกูล รองผู้จัดการ
และนางสาวภัทรภร วีระพงษ์ เจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ

ร่วมประชุมผู้บริหาร รักษาการโรงเรียน และบุคลากรทางการศึกษา
ศูนย์ประสานงานทางการศึกษาวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท
ณ โรงเรียนวัดวังหมัน อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท

-----------------------------------------------------------------------