เงินสนับสนุนโครงการของโรงเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2564 (ชสอ.)
Posted: Administrator Date: 2021-12-28 10:20:32
IP: 171.5.83.224
 
   

เงินสนับสนุนโครงการของโรงเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2564
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด

ด้วย ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด (ชสอ.) ได้จัดตั้ง
"กองทุนกลาง" เพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนโครงการ
กิจกรรมของโรงเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประจำทุกปี

สำหรับปี 2564 ชสอ.พิจารณาคัดเลือกโครงการฯ ที่มีความจำเป็น
ได้ประโยชน์และเหมาะสมที่สุด
โดยจะให้ความสำคัญกับโรงเรียนที่มีการดำเนินกิจกรรมสหกรณ์

โครงการละ 15,000 บาท
โดยส่งโครงการเพื่อนำเสนอของท่าน โรงเรียนละ 1 โครงการ
ภายในวันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2565

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยนาท จำกั
ฝ่ายธุรการ โทร. 056411412 ต่อ 11
หรือ www.chainattsc.comŴ  ดาวห์โหลดข้อมูลเพิ่มเติม