เข้าร่วมประชุม “การบริหารความเสี่ยงด้านสินเชื่อของสหกรณ์ ตามกฎกระทรวงและประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563
Posted: Administrator Date: 2021-12-27 16:53:33
IP: 171.5.83.224
 
 
 
 
 

   

เมื่อวันที่ 25-26 ธันวาคม 2564
ดร.ลออ วิลัย ประธานกรรมการ  นางทัศณี  แก้วทอง รองประธานกรรมการ
ดร.สมชาย พุทธโกสัย กรรมการและเลขานุการ และนายจักรินทร์ คงสิบ กรรมการ
เข้าร่วมประชุม "การบริหารความเสี่ยงด้านสินเชื่อของสหกรณ์ตามกฎกระทรวง
และการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2563 ของเขตพื้นที่สหกรณ์สมาชิก ชสอ. ภาคกลาง"
พร้อมด้วย ดต.เดชาวัตร  อุ่นสอน ประธานกรรมการส่งเสริมและพัฒนา
นายเอนก  ล่วงลือ กรรมการส่งเสริมฯ ที่กำกับดูแลเขตพื้นที่ฯ และ รศ.วิศิษฐ์ศักดิ์ แป้นสัมฤทธิ์
ผู้ตรวจสอบกิจการ ชสอ. เพื่อนำเสนอแนวทางการบริหารงาน ชสอ. ตลอดจนรับฟังข้อคิดเห็น
ข้อเสนอแนะต่างๆ ของสหกรณ์ออมทรัพย์สมาชิกในเขตพื้นที่ภาคกลาง ณ โรงแรมมวกเหล็ก
พาราไดส์ รีสอร์ท จังหวัดสระบุรี  และร่วมรับฟังการบรรยายด้านการบริหารจัดการ
และการบริหารความเสี่ยงด้านสินเชื่อของสหกรณ์ โดย รศ.ส่งเสริม หอมกลิ่น
อาจารย์ประจำแขนงวิชาสหกรณ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มีผู้เข้าร่วมสัมมนากว่า 90 คน 45 สหกรณ์