การประชุมพิจารณาข้อบังคับ พ.ศ.2564 และระเบียบว่าด้วยการสรรหากรรมการดำเนินการ พ.ศ. 2564
Posted: Administrator Date: 2021-12-21 09:26:59
IP: 223.204.191.230
 
 
 
 
 

   

     
     
     
     
     
     
******************************************

วันที่ 20 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยนาท จำกัด
ได้เรียนเชิญตัวแทนสมาชิก จำนวน 30 ท่าน เข้าร่วมประชุมพิจารณาข้อบังคับ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยนาท จำกัด พ.ศ.2564 และระเบียบ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยนาท จำกัด ว่าด้วยการสรรหากรรมการดำเนินการ พ.ศ. 2564
หลังจากการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 เพื่อทบทวนความถูกต้อง
ก่อนที่จะนำเสนอต่อนายทะเบียนสหกรณ์เห็นชอบ ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 3
สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยนาท จำกัด

******************************************