การประชุมหารือกำหนดระเบียบการประชุมใหญ่ สำนักงานเขตฯ
Posted: Administrator Date: 2021-12-16 15:23:08
IP: 171.5.43.9
 
 
 
 
 

   

     

* * * * * * * * * * * * * * * *

16 ธันวาคม 2564

ท่านประทาน หาดยาว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท
และที่ปรึกษาสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยนาท จำกัด  ดร.ลออ วิลัย ประธานกรรมการ
และตัวแทนคณะกรรมการชุดที่ 62
ร่วมประชุมหารือกำหนดสัดส่วนและแนวทางการเลือกตั้ง เสนอคณะกรรมการสหกรณ์ฯ
เพื่อออกระเบียบตามมติที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาชัยนาท จังหวัดชัยนาท

* * * * * * * * * * * * * * * *