ร่วมประชุมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท ณ แฟนตาซีรีสอร์ท จังหวัดชัยนาท
Posted: Administrator Date: 2021-12-15 17:15:37
IP: 171.5.43.9
 
 
 
 
 

   

     

     

     

* * * * * * * * * * * * * * * * *

เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2564  ดร.ลออ วิลัย ประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยนาท จำกัด ดร.สมชาย พุทธโกสัย เลขานุการ
และนางสิรินทิรา เกตุตระกูล รองผู้จัดการ

เข้าร่วมประชุมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท
ณ แฟนตาซีรีสอร์ท จังหวัดชัยนาท  โดยมีท่าน ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช
รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นายประทาน หาดยาว
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท และที่ปรึกษาสหกรณ์ฯ
โดยชี้แจงการบริหารงานของคณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยนาท จำกัด
ชุดที่ 62 และแนวทางการพัฒนาสหกรณ์ฯ เพื่อสร้างความมั่นใจต่อภาพลักษณ์ขององค์กร
อันจะนำไปสู่การพัฒนาที่มั่นคงและยั่งยืน

* * * * * * * * * * * * * * * * *