ต้อนรับ นายสถิตชัย วรานนท์วนิช อุปนายกสมาคมฯ สส.ชสอ. เข้าเยี่ยมศูนย์ประสานงาน
Posted: Administrator Date: 2021-12-15 16:22:45
IP: 171.5.43.9
 
 
 
 
 

   

     

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2564 ดร.ลออ วิลัย ประธานกรรมการ
ดร.สมชาย พุทธโกสัย เลขานุการ นางสิรินทิรา เกตุตระกูล รองผู้จัดการ
และ ผอ.ประยูร เขียวอินทร์ กรรมการควบคุมภายใน

ให้การต้อนรับนายสถิตชัย วรานนท์วนิช อุปนายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้เข้าเยี่ยม
ศูนย์ประสานงาน สส.ชสอ. ศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยนาท จำกัด
รับทราบแนวทางการเพิ่มสมาชิกรูปแบบการเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ล่วงหน้า
การจัดระบบธุรการ การรายงานผลการดำเนินงานเข้าที่ประชุมแต่ละเดือน
การเก็บทะเบียนสมาชิกและเอกสารของสมาชิก พร้อมทั้งข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

****************