ประชุมคณะกรรมการอำนวยการ ชุดที่ 62
Posted: admin Date: 2021-12-13 16:39:07
IP: 171.5.43.9
 
   

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยนาท จำกัด ได้ประชุมคณะกรรมการอำนวยการ ชุดที่ 62

เมื่อวันจันทร์ที่ 13 ธันวาคม 2564 โดยมี

ท่านดร.ลออ วิลัย ประธานกรรมการ

นางทัศณี แก้วทอง  รองประธานกรรมการคนที่ 1

ดร.กิตติยา กิตติรัตนสุนทร  รองประธานกรรมการคนที่ 2

นายสำราญ แพร่หลาย เหรัญญิก

ดร.สมชาย พุทธโกสัย เลขานุการ

และนางสิรินทิรา เกตุตระกูล รองผู้จัดการ

เพื่อวางแผนกำหนดกรอบการทำงานของคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่

เพื่อให้เป็นไปตามกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจำปี 2565