คณะผู้ตรวจการประจำจังหวัดชัยนาท เข้าตรวจสอบกิจการสหกรณ์ฯ
Posted: Administrator Date: 2021-04-27 10:35:53
IP: 223.204.191.207
 
 
 
 
 

   

วันที่ 27-28 เมษายน พ.ศ. 2564 นำโดยคณะผู้ตรวจการสหกรณ์ประจำจังหวัดชัยนาท
ได้เข้าตรวจสอบกิจการและฐานะทางการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยนาท จำกัด
เพื่อ
ให้สหกรณ์ดำเนินงานด้วยความโปร่งใสเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
ตลอดจนป้องกันปัญหา
การเกิดข้อบกพร่องอันเนื่องจากการดำเนินงาน
หรือดำเนินธุรกิจของสหกรณ์