ต้อนรับ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสิงห์บุรี จำกัด ศึกษาดูงาน 23 มีนาคม 2564
Posted: Administrator Date: 2021-03-24 13:31:31
IP: 27.145.86.71
 
   

วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2564  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยนาท จำกัด
โดยการนำของท่าน ดร.ลออ วิลัย ประธานกรรมการ
พร้อมคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ ให้การต้อนรับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสิงห์บุรี จำกัด

ในการศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการการแก้ไขปัญหาการชำระหนี้ของสมาชิก
การลงทุน  และการบริหารความเสี่ยง  พร้อมทั้งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ในการบริหารจัดการเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร