ระเบียบ-ข้อบังคับ
Posted: Admin Date: 2018-01-16 15:50:42
IP: 124.121.220.216
 
   

1.  ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยนาท จำกัด พ.ศ. 2564

2.  ระเบียบว่าด้วยการสรรหาและเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการ พ.ศ.2564

3.  ระเบียบว่าด้วยการรับฝากเงินจากสมาชิก พ.ศ. 2552

4.  ระเบียบว่าด้วยการรับฝากเงินจากสมาชิกสมทบ พ.ศ.2552

5. ระเบียบว่าด้วยการรับฝากเงินจากสหกรณ์อื่น พ.ศ.2560

6. ระเบียบว่าด้วยว่าด้วยการรับฝากเงินจากสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์  พ.ศ. 2555

7. ระเบียบว่าด้วยการให้สหกรณ์อื่นกู้เงิน พ.ศ.2560

8. ระเบียบว่าด้วยข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2563

9. ระเบียบว่าด้วยเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2564

10. ระเบียบว่าด้วยค่ารักษาพยาบาล และเงินช่วยการศึกษาบุตรของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2552

11. ระเบียบว่าด้วยการเลือกผู้แทนสมาชิก พ.ศ.2547

12. ระเบียบว่าด้วยการใช้ทุนสาธารณประโยชน์ พ.ศ.2543

13. ระเบียบว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงานสหกรณ์ พ.ศ.2554

14. ระเบียบว่าด้วยสมาชิกสมทบ พ.ศ.2557

15. ระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิก พ.ศ.2565

16. ระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกสมทบ พ.ศ.2550

17. ระเบียบว่าด้วยการโอนสมาชิกระหว่างสหกรณ์ พ.ศ.2543

18. ระเบียบว่าด้วยการถือหุ้น พ.ศ.2563

19. ระเบียบว่าด้วยสวัสดิการเพื่อสมาชิก พ.ศ.2565

20. ระเบียบว่าด้วยทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ พ.ศ.2543

21. ระเบียบว่าด้วยการรับจ่ายและเก็บรักษาเงิน พ.ศ.2565

22. ระเบียบว่าด้วยการเก็บรักษา ยืม และการทำลายเอกสารของสหกรณ์ พ.ศ.2543

23. ระเบียบว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2560

24. ระเบียบว่าด้วยการใช้และรักษารถจักรยานยนต์ พ.ศ.2543

25. ระเบียบว่าด้วยที่ปรึกษาและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ พ.ศ.2543

26. ระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีออกบัตร พ.ศ.2544

27. ระเบียบว่าด้วยเงินสงเคราะห์การจัดการศพครอบครัวสมาชิก พ.ศ. 2556

28. ระเบียบว่าด้วยการสงเคราะห์สมาชิกเจ็บป่วยที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ พ.ศ.2558

29. ระเบียบว่าด้วยการใช้ การเก็บรักษา และการซ่อมบำรุงรถยนต์สหกรณ์ พ.ศ. 2555

30. ระเบียบว่าด้วยการเบิกจ่ายเพิ่มการครองชีพชั่วคราว พ.ศ.2555

31. ระเบียบว่าด้วยการแต่งตั้งผู้ประสานงาน พ.ศ. 2556

32. ระเบียบว่าด้วยการออกตั๋วสัญญาใช้เงิน พ.ศ.2556

33. ระเบียบว่าด้วยการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ของสมาชิกสหกรณ์ พ.ศ. 2558

34. ระเบียบว่าด้วยการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับสมาชิก พ.ศ.2559

35. ระเบียบว่าด้วยกองทุนสวัสดิการช่วยเหลือผู้ค้ำประกันเงินกู้ที่ต้องชำระหนี้แทนผู้กู้ พ.ศ.2562

36. ระเบียบว่าด้วยการกู้เงินเพื่อชำระหนี้แทนผู้กู้ พ.ศ. 2562

37. ระเบียบว่าด้วยวิธีปฏิบัติในการควบคุมภายในและการรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของสหกรณ์ พ.ศ.2565

38. หลักเกณฑ์การกู้เงินฉุกเฉิน

39. หลักเกณฑ์การกู้เงินสามัญ

40. หลักเกณฑ์การกู้เงินพิเศษ

41. หลักเกณฑ์การกู้เงินพัฒนาคุณภาพชีวิต

42. หลักเกณฑ์การกู้เงินเพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี

43. หลักเกณฑ์ปรับโครงสร้างหนี้

44. หลักเกณฑ์การกู้เงินเพื่อชำระหนี้สถาบันการเงินอื่น

45. หลักเกณฑ์การกู้เงินเพื่อการศึกษาดูงาน