ระเบียบ-ข้อบังคับ
Posted: Admin Date: 2018-01-16 15:50:42
IP: 124.121.220.216
 
   

1.  ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยนาท จำกัด แก้ไขฉบับที่ 2 - ฉบับที่ 7

2.  ระเบียบว่าด้วยการสรรหาและเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการ พ.ศ.2554

3.  ระเบียบว่าด้วยการรับฝากเงินจากสมาชิก พ.ศ. 2552

4.  ระเบียบว่าด้วยการรับฝากเงินจากสมาชิกสมทบ พ.ศ.2552

5.  ระเบียบว่าด้วยการรับฝากเงินจากสหกรณ์อื่น พ.ศ.2552

6.  ระเบียบว่าด้วยเงินสงเคราะห์การจัดการศพครอบครัวสมาชิก พ.ศ. 2556

7.  ระเบียบว่าด้วยการสงเคราะห์สมาชิกและบุตรเจ็บป่วยที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ พ.ศ.2556

8. ระเบียบว่าด้วยการใช้ การเก็บรักษา และการซ่อมบำรุงรถยนต์สหกรณ์ พ.ศ. 2555

9. ระเบียบว่าด้วยว่าด้วยการรับฝากเงินจากสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์  พ.ศ. 2555

10.ระเบียบว่าด้วยการเบิกจ่ายเพิ่มการครองชีพชั่วคราว พ.ศ.2555

11.ระเบียบว่าด้วยเงินบำเหน็จรายเดือนของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2555

12.ระเบียบว่าด้วยการแต่งตั้งผู้ประสานงาน พ.ศ. 2556

13. ระเบียบว่าด้วยเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2557

14. ระเบียบว่าด้วยข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2557

15.ระเบียบว่าด้วยการออกตั๋วสัญญาใช้เงิน พ.ศ.2556

16. ระเบียบว่าด้วยค่ารักษาพยาบาล และเงินช่วยการศึกษาบุตรของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2552

17. ระเบียบว่าด้วยการเลือกผู้แทนสมาชิก พ.ศ.2547

18. ระเบียบว่าด้วยการใช้ทุนสาธารณประโยชน์ พ.ศ.2543

19. ระเบียบว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงานสหกรณ์ พ.ศ.2554

20. ระเบียบว่าด้วยสมาชิกสมทบ พ.ศ.2554  

21. ระเบียบว่าด้วยเงินกู้ พ.ศ. 2557

22. ระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกสมทบ พ.ศ.2550

23. ระเบียบว่าด้วยการโอนสมาชิกระหว่างสหกรณ์ พ.ศ.2543

24. ระเบียบว่าด้วยการถือหุ้น พ.ศ.2556 

25. ระเบียบว่าด้วยสวัสดิการเพื่อสมาชิก พ.ศ.2556

26. ระเบียบว่าด้วยทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ พ.ศ.2543

27. ระเบียบว่าด้วยการรับจ่ายและเก็บรักษาเงิน พ.ศ.2554

28. ระเบียบว่าด้วยการเก็บรักษา ยืม และการทำลายเอกสารของสหกรณ์ พ.ศ.2543

29. ระเบียบว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2543

30. ระเบียบว่าด้วยการใช้และรักษารถจักรยานยนต์ พ.ศ.2543

31. ระเบียบว่าด้วยที่ปรึกษาและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ พ.ศ.2543 

32. ระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีออกบัตร พ.ศ.2544

33. ระเบียบว่าด้วยการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ของสมาชิกสหกรณ์ พ.ศ. 2558

34. ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยนาท จำกัด พ.ศ. 2564