ประกาศรายชื่อผลการพิจารณาคัดเลือกทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ ประจำปี 2560
Posted: Administrator Date: 2017-09-19 11:30:31
IP: 171.100.218.72
 
   
สมาชิกยื่นขอรับทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ ประจำปี 2560
ระหว่างวันที่ 14 สิงหาคม - 15 กันยายน 2560
คณะกรรมการดำเนินการได้พิจารณาคัดเลือกจากสมาชิกที่ยื่นขอรับทุนทั้งสิ้น 240 ราย เสร็จเรียบร้อยแล้ว
ปรากฎว่ามีผู้มีคุณสมบัติครบตามหลักเกณฑ์ จำนวน 227 ราย
จึงประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ ประจำปี 2560
โดยให้ผู้ที่ได้รับทุนไปขอรับทุนได้ระหว่างวันที่ 2 - 20 ตุลาคม 2560 ที่กรรมการประจำหน่วยที่ตนสังกัด
ถ้าหลังจากนี้ ให้รับได้ที่สหกรณ์ฯ ภายในวันที่ 27 ตุลาคม 2560 หากพ้นกำหนดนี้จะถือว่าสละสิทธ์ิ

ประกาศ ณ วันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2560Ŵ  ดาวห์โหลดข้อมูลเพิ่มเติม