สรุปข้อคิดเห็นของสมาชิกในการจัดทำแผนกลยุทธ์สหกรณ์ฯ ประจำปี 2561-2564
Posted: Administrator Date: 2017-08-17 16:17:44
IP: 171.97.254.134
 
   

สรุปข้อคิดเห็นของสมาชิกในการจัดทำแผนกลยุทธ์
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยนาท จำกัด ประจำปี 2561-2564
ระหว่างวันที่ 3 - 17 สิงหาคม 2560

 

1. บทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (คลิก)

2. งาน/โครงการ/กิจกรรม สู่คุณภาพมาตรฐานของสหกรณ์ (คลิก)

3. ข้อคิดเห็น Life Position (คลิก)