ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
Posted: Administrator Date: 2017-08-16 14:33:18
IP: 27.145.31.229
 
   

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยนาท จำกัด
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ส่งใบสมัครภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2560

          ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยนาท จำกัด  ได้จัดทำโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม  สำหรับโรงเรียนในเขตพื้นที่จังหวัดชัยนาท  เพื่อให้นักเรียนและโรงเรียนได้มีส่วนร่วม กับชุมชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสูด  โดยเชิญชวนโรงเรียนส่งผลงานที่มีการส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเข้าร่วมประกวด  และคัดเลือกผลงานดีเด่น โดยมีรางวัล  ระดับประถมศึกษา  และระดับมัธยมศึกษา

          สหกรณ์จึงขอเชิญโรงเรียนที่สนใจเข้าร่วมโครงการฯ  ส่งใบสมัครตามแบบที่แนบให้สหกรณ์ฯ
ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2560  สหกรณ์หวังว่าคงจะได้รับความอนุเคราะห์จากท่าน
และขอขอบคุณ ณ โอกาสนี้

 

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1.  หลักเกณฑ์การประเมินโครงการฯ     จำนวน  1  ชุด
2.  ใบสมัครเข้าร่วมโครงการฯ                จำนวน  1  ฉบับ