หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาคัดเลือกทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ ประจำปี 2560
Posted: Administrator Date: 2017-08-09 15:49:53
IP: 110.169.76.94
 
   

 ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยนาท จำกัด

เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาคัดเลือกทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ ประจำปี 2560

          สามารถยื่นใบขอรับทุนระหว่างวันที่ 14 สิงหาคม - 15 กันยายน 2560 ในวัน เวลาทำงานปกติ
ที่สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยนาท จำกัด หรือที่ศูนย์ประสานงานทางการศึกษาที่สมาชิกสังกัด
 
         สหกรณ์ฯ ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาในวันที่ 18 กันยายน 2560
เมื่อผู้ขอรับทุนได้รับการคัดเลือกให้ได้รับทุนแล้ว ให้ไปขอรับทุนระหว่างวันที่ 2 - 20 ตุลาคม 2560
ในวันและเวลาทำงานปกติที่กรรมการประจำหน่วยที่ตนสังกัด หากพ้นกำหนดนี้จะถือว่า สละสิทธิ์
 
จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน
 

เอกสารประกอบ