แจ้งชำระเบี้ยประกันชีวิตกลุ่มสมาชิกตามความสมัครใจ @ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยนาท จำกัด
Posted: Administrator Date: 2017-06-20 09:57:52
IP: 171.97.120.99
 
   

แจ้งชำระเบี้ยประกันชีวิตกลุ่มสมาชิกตามความสมัครใจ @ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยนาท จำกัด

ประจำปีบัญชี 2560  จำนวนเงิน 4,980 บาท สามารถชำระได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 14 กรกฎาคม 2560 ดังนี้

1. ชำระเป็นเงินสดได้ที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยนาท จำกัด

2. โอนเงินชำระเข้าบัญชีชื่อ บัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยนาท ดังนี้

          2.1 ธนาคารกรุงไทย สาขาชัยนาท บัญชีเลขที่ 106-1-20455-3

          2.2 ธนาคารออมสิน สาขาชัยนาท บัญชีเลขที่ 0-5029069845-0

          * โอนเงินเรียบร้อยแล้ว กรุณาโทรศัพท์แจ้งสหกรณ์ให้ทราบด้วย

เบอร์โทรศัพท์ 056-414184 , 056-411067  และ 056-411412 (ในวันเวลาราชการ)

3. กรณีที่สมาชิกไม่สามารถดำเนินการได้ตามข้อ 1 และ ข้อ 2 ภายในวันที่ 14 กรกฎาคม 2560 สหกรณ์จะถือว่าท่านยินยอมให้ทางสหกรณ์ กู้เงินเพื่อชำระโดยอัตโนมัติ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และช่วยประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกท่านอื่นทราบจะขอบคุณยิ่ง

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยนาท จำกัด