วันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ประจำปี ๒๕๖๐
Posted: Webmaster Date: 2017-06-09 15:18:43
IP: 171.97.1.172
 
 
 
 
 

   

          เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2560 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชัยนาท ร่วมจัดกิจกรรม วันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ประจำปี 2560 เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงริเริ่มส่งเสริมให้มีการจัดการเรียนรู้การสหกรณ์ในโรงเรียน และผลักดันให้การสหกรณ์เป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของประเทศอย่างยั่งยืน โดยได้รับเกียรติจากนายเบญจพล เปรมปรีดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เป็นประธานในการเปิดงานวันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน พร้อมด้วย นางสาวนลินี สาระกูล สหกรณ์จังหวัดชัยนาท กล่าวรายงาน ซึ่งมีนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆในจังหวัดชัยนาท เข้าร่วมกิจกรรม ณ โรงเรียนสรรพยาวิทยา อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท

          ภายในงานสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชัยนาทได้จัดกิจกรรมเสริมความรู้ด้านบัญชี สอนแนะบัญชีให้ความรู้แก่นักเรียน ซึ่งเป็นการปลูกฝังให้รู้จักการเก็บออม รู้จักการใช้จ่ายเงินอย่างประหยัด โดยผ่านกิจกรรมนันทนาการ ต่างๆ เช่น การตอบปัญหาทางบัญชี และกิจกรรมโยนห่วงสร้างความสามัคคีพร้อมแจกของรางวัล

CR.สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชัยนาท Cadcn

คลิกดูภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่