การจัดงานประเพณีสงกรานต์ ปี 2560 และสัมมนาสมาชิก
Posted: Webmaster Date: 2017-04-21 12:41:09
IP: 223.207.240.180
 
 
 
 
 

   

การจัดงานประเพณีสงกรานต์ ปี 2560 และสัมมนาสมาชิกฯ

“สหกรณ์กับการปรับตัวภายใต้พระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่......)พ.ศ. .... และการบริหารจัดการหนี้”

ภายใต้โครงการพัฒนาสหกรณ์ออมทรัพย์เป็นองค์กรวางแผนทางการเงินของสมาชิก

ดูภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่