Magic Mirror Online
Posted: Webmaster Date: 2017-01-20 22:46:03
IP: 223.207.243.18
 
 
 
 
 

   

Magic Mirror Online

>> คลิกที่นี่ <<

คำชี้แจง  :  นวัตกรรม Magic Mirror Online ของสหกรณ์ฯ

จัดทำขึ้นเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง

สำหรับนำไปปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และกระบวนการบริหารของสหกรณ์

จึงขอความอนุเคราะห์สมาชิกให้ข้อมูลและแสดงความคิดเห็นตามขั้นตอน ดังนี้

 

วิธีการใช้งานสัญลักษณ์  QR-Code