รางวัลแห่งความภาคภูมิใจประจำปี 2559
Posted: Administrator Date: 2016-11-25 15:13:42
IP: 171.5.94.139
 
 
 
 
 

   

ผ่านเกณฑ์มาตรฐานจากกรมส่งเสริมสหกรณ์

ในระดับ  ดีเลิศ  (ระดับ A)

 

 

สหกรณ์ดีเด่นระดับจังหวัด

จากสำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยนาท

 

 

    

นางสิรินทิรา  ชัยบุรินทร์

นักสหกรณ์ดีเด่น

จากสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

และชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย

 

 

ภาพบรรยากาศรับรางวัล