ขอเชิญชวนโรงเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานส่งโครงการเข้าเสนอพิจารณารับเงินทุนสนับสนุน
Posted: admin Date: 2016-02-09 15:00:15
IP: 171.5.94.106
 
   

ขอเชิญชวนโรงเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานส่งโครงการเข้าเสนอพิจารณารับเงินทุนสนับสนุน 

          ด้วยชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด ได้จัดตั้ง "กองทุนกลาง" เพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนโครงการต่างๆ ของโรงเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งเป็นประโยชน์แก่นักเรียนประจำทุกปี

ในปี 2559 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ จะพิจารณาโดยให้ความสำคัญเป็นพิเศษกับโรงเรียนที่ทีกิจกรรมสหกรณ์ ในการเสนอขอเงินทุนให้จัดทำเป็นโครงการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องนั้นๆ โครงการละไม่เกิน 15,000 บาท
       
       ดังนั้น จึงขอความร่วมมือจากสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ในการเสนอโครงการของโรงเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานพร้อมงบประมาณและรายละเอียด ให้ "ชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ" ก่อนวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 พิจารณาคัดเลือกโครงการดังกล่าว จังหวัดละ 1 โครงการ เพื่อส่งให้ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ พิจารณาเห็นชอบต่อไป รายละเอียดเพิ่มเติมตามแนบท้ายประกาศ
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายสื่อสารองค์การ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ โทร. 0 2496 1199 ต่อ 319 , 320  โทรสาร 0 2496 1188

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยนาทจำกัด 056414184  ต่อ 0 , 10