ระเบียบ - ข้อบังคับ
พ.ร.บ.และกฏกระทรวง

 

Facebook  Line ออนไลน์เครือข่ายใยแมงมุม

 

โอนเงินเข้าบัญชีสหกรณ์
ผ่านธนาคาร

>> เลขบัญชีธนาคาร <<

กรุงไทย 106-1-20455-3

ออมสิน 0-20229870330
 
 
 
ร้อยละ
5.25
เริ่ม 1 มีนาคม 2565
เป็นต้นไป
 
 
 
 
ออมทรัพย์
ร้อยละ 2.00
 
ออมทรัพย์พิเศษ
ร้อยละ 2.25
 
สหกรณ์โรงเรียน
ร้อยละ 2.50
 
ทวีทรัพย์
ร้อยละ 3.00
 
------------------
 เริ่ม 1 มีนาคม 2565
- - เป็นต้นไป - -
 
 
 
ข้อมูลเกี่ยวกับสหกรณ์

ณ 31 สิงหาคม 2565

 
จำนวนสมาชิก
  สามัญ 4,914   คน
  สมทบ 689   คน
รวม
5,603  
คน
   
เงินรับฝาก
ออมทรัพย์
226,140,691.90
 
สหกรณ์โรงเรียน
36,418,861.12
 
ออมทรัพย์ ATM
200,955.17
 
เงินฝากตามรอยพ่อ
57,342,478.94
 
เงินฝากเพื่อค้ำประกันเงินกู้
43,121,969.84
 

เงินฝากเพื่อความมั่นคง

12,189,125.93
 
เงินฝากปันผลสวัสดิการ
14,669.38
 
ออมทรัพย์พิเศษ
(ทวีทรัพย์)
17,984,000.00
 
ออมทรัพย์พิเศษ
(ทวีทรัพย์ 24 เดือน)
162,000.00
 
ออมทรัพย์พิเศษ
1,961,982,325.96
 
ออมทรัพย์นิติบุคคล
7,778,281.75
 
สหกรณ์อื่น

-

 
เงินให้สมาชิกกู้
เงินกู้ฉุกเฉิน ATM
28,602,340.50
 
เงินกู้ฉุกเฉิน
19,320,578.75
 
เงินกู้สามัญ
3,763,631,466.75
 
เงินกู้พิเศษ
344,063,801.25
 
เงินกู้สถาบันการเงินอื่น
-
เริ่มนับ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564
ข้อมูล ณ ปัจจุบัน จำนวน/ราย
Rechtsschutz
 
 
Next
Previous

     
     


 
 ประกาศ การจัดจ้างผู้สอบบัญชีภาคเอกชนเป็นผู้สอบบัญชีสหกรณ์ ประจำปีบัญชี 2566
โดย: Administrator วันที่: 2022-09-23 17:46:47
 ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมวิชาชีพการสานตะกร้าจากหวายเทียม
โดย: admin วันที่: 2022-09-23 14:29:52
 ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินคืน เบี้ยประกันกลุ่มตามความสมัครใจ @
โดย: admin วันที่: 2022-09-23 10:59:05
 ระเบียบวาระการประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 1-2565
โดย: Administrator วันที่: 2022-09-13 15:39:55
 ขอเชิญประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 1/2565
โดย: Administrator วันที่: 2022-09-12 17:01:30
 ประกาศ หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาคัดเลือกทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ ประจำปี 2565
โดย: Administrator วันที่: 2022-08-19 16:27:04
 

 
 เปิดรับสมัครสมาชิกสมาคม สฌ.สค. กรณีพิเศษ อายุไม่เกิน 70 ปี
โดย: admin วันที่: 2022-07-21 14:55:37
 ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย (สสอค.)
โดย: admin วันที่: 2022-03-21 11:51:51
 ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย
โดย: admin วันที่: 2022-03-21 09:41:06
 รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 และ 2564 สมาคม สฌ.สช. และ สฌ.สค.
โดย: admin วันที่: 2022-03-02 15:35:24
 ช่วงเวลาการเรียกเก็บเงินคงสภาพประกันต่างๆ
โดย: admin วันที่: 2022-02-25 12:55:58
 ประกาศเปิดรับสมัครสมาชิก สมาคม สส.ชสอ. กรณีพิเศษ
โดย: admin วันที่: 2022-01-18 13:21:38
 

 
 วารสารข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2565
โดย: Administrator วันที่: 2022-01-12 15:34:34
 พ.ร.บ.และกฎกระทรวง
โดย: admin วันที่: 2021-10-11 10:43:32
 วารสารประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2564
โดย: Administrator วันที่: 2020-12-21 12:43:51
 วารสารประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2563
โดย: Administrator วันที่: 2020-01-08 14:26:12
 ตารางผลประโยชน์ความคุ้มครอง
โดย: Administrator วันที่: 2018-06-19 11:05:27
 ขั้นตอนการตรวจสอบข้อมูลสมาชิกในเว็บไซต์
โดย: Administrator วันที่: 2018-04-03 10:34:17
 

รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยนาท จำกัด

ประจำปี 2565

คลิกที่นี่

ประจำปี 2564

คลิกที่นี่

ประจำปี 2563

คลิกที่นี่