ระเบียบ - ข้อบังคับ
พ.ร.บ.และกฏกระทรวง

 

ปันผล-เฉลี่ยคืน
ประจำปี 2565

♥ ปันผล ร้อยละ 5.03 ♥
♥ เฉลี่ยคืน ร้อยละ 9.09 ♥
(รอมติที่ประชุมใหญ่อนุมัติ)
 

Facebook  Line ออนไลน์เครือข่ายใยแมงมุม

 

โอนเงินเข้าบัญชีสหกรณ์
ผ่านธนาคาร

>> เลขบัญชีธนาคาร <<

กรุงไทย 106-1-20455-3

ออมสิน 0-20229870330
 
 
 
ร้อยละ
5.25
เริ่ม 1 มีนาคม 2565
เป็นต้นไป
 
 
 
 
ออมทรัพย์
ร้อยละ 2.00
 
ออมทรัพย์พิเศษ
ร้อยละ 2.25
 
สหกรณ์โรงเรียน
ร้อยละ 2.50
 
ทวีทรัพย์
ร้อยละ 3.00
 
------------------
 เริ่ม 1 มีนาคม 2565
- - เป็นต้นไป - -
 
 
 
ข้อมูลเกี่ยวกับสหกรณ์

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

 
จำนวนสมาชิก
  สามัญ 4,956   คน
  สมทบ 713   คน
รวม
5,669  
คน
   
เงินรับฝาก
ออมทรัพย์
219,444,702.93
 
สหกรณ์โรงเรียน
35,471,627.58
 
ออมทรัพย์ ATM
199,509.75
 
เงินฝากตามรอยพ่อ
57,663,146.05
 
เงินฝากเพื่อค้ำประกันเงินกู้
43,983,191.70
 

เงินฝากเพื่อความมั่นคง

12,070,821.92
 
เงินฝากปันผลสวัสดิการ
19,813.98
 
ออมทรัพย์พิเศษ
(ทวีทรัพย์)
17,728,400.00
 
ออมทรัพย์พิเศษ
(ทวีทรัพย์ 24 เดือน)
216,000.00
 
ออมทรัพย์พิเศษ
1,982,727,800.49
 
ออมทรัพย์นิติบุคคล
7,753,417.44
 
สหกรณ์อื่น

-

 
เงินให้สมาชิกกู้
เงินกู้ฉุกเฉิน ATM
26,745,891.00
 
เงินกู้ฉุกเฉิน
19,216,694.75
 
เงินกู้สามัญ
3,712,260,784.00
 
เงินกู้พิเศษ
339,546,329.75
 
เงินกู้สถาบันการเงินอื่น
-
เริ่มนับ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564
ข้อมูล ณ ปัจจุบัน จำนวน/ราย
 
 
Next
Previous

 
     
     


 
 ประกาศผลการสรรหาคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 63
โดย: Administrator วันที่: 2022-11-26 14:23:30
 ประกาศ การประมูลร้านค้าวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565
โดย: Administrator วันที่: 2022-11-09 14:44:44
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสรรหาคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 63
โดย: admin วันที่: 2022-11-04 18:22:15
 ประกาศกำหนดวัน สถานที่ในการสรรหาคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 63
โดย: admin วันที่: 2022-11-04 18:12:04
 ประกาศผลการคัดเลือกผู้สมัครและมีสิทธิเข้ารับการเลือกตั้งเป็นผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2566
โดย: admin วันที่: 2022-11-04 16:20:03
 ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการสรรหาคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 63
โดย: admin วันที่: 2022-11-04 16:18:36
 

 
 ประกาศเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ล่วงหน้า สมาคม สสอค. และ สส.ชสอ. ประจำปี 2566
โดย: admin วันที่: 2022-10-11 13:04:57
 เปิดรับสมัครสมาชิกสมาคม สฌ.สค. กรณีพิเศษ อายุไม่เกิน 70 ปี
โดย: admin วันที่: 2022-07-21 14:55:37
 ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย (สสอค.)
โดย: admin วันที่: 2022-03-21 11:51:51
 ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย
โดย: admin วันที่: 2022-03-21 09:41:06
 รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 และ 2564 สมาคม สฌ.สช. และ สฌ.สค.
โดย: admin วันที่: 2022-03-02 15:35:24
 ช่วงเวลาการเรียกเก็บเงินคงสภาพประกันต่างๆ
โดย: admin วันที่: 2022-02-25 12:55:58
 

 
 วารสารข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2565
โดย: Administrator วันที่: 2022-01-12 15:34:34
 พ.ร.บ.และกฎกระทรวง
โดย: admin วันที่: 2021-10-11 10:43:32
 วารสารประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2564
โดย: Administrator วันที่: 2020-12-21 12:43:51
 วารสารประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2563
โดย: Administrator วันที่: 2020-01-08 14:26:12
 ตารางผลประโยชน์ความคุ้มครอง
โดย: Administrator วันที่: 2018-06-19 11:05:27
 ขั้นตอนการตรวจสอบข้อมูลสมาชิกในเว็บไซต์
โดย: Administrator วันที่: 2018-04-03 10:34:17
 

รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยนาท จำกัด

ประจำปี 2566

คลิกที่นี่

ประจำปี 2565

คลิกที่นี่

ประจำปี 2564

คลิกที่นี่