ภาพกิจกรรมสหกรณ์ฯ
 
 
 
ร้อยละ
5.75
 
 
 
 
ออมทรัพย์
ร้อยละ 2.50
 
ออมทรัพย์พิเศษ
ร้อยละ 2.75
 
สหกรณ์โรงเรียน
ร้อยละ 3
 
ทวีทรัพย์
ร้อยละ 3.5
 
 
 
ข้อมูลเกี่ยวกับสหกรณ์
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2561
 
จำนวนสมาชิก
 
  สามัญ 4,658   คน
  สมทบ 508   คน
รวม
5,166  
คน
   
   
เงินรับฝาก
 
ออมทรัพย์
191,461,116.22
 
ออมทรัพย์พิเศษ
688,703,945.03
 
สหกรณ์อื่น
200,000,000.00
 
 
เงินให้สมาชิกกู้
 
เงินกู้ฉุกเฉิน
26,339,106.25
 
เงินกู้ฉุกเฉิน ATM
48,290,551.75
 
เงินกู้สามัญ
5,257,597,886.00
 
เงินกู้พิเศษ
418,202,599.50
 
 
เงินกู้สถาบันการเงินอื่น
 

1,238,960,000.00

 
วันนี้:
1 คน
 
ทั้งหมด:
101253 คน
 
 
 
Next
Previous

 
 การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561
โดย: Administrator วันที่: 2018-11-26 17:23:49
 แก้ไข รายงานประจำปี 2561 วาระที่ 4.10 รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการเลือกตั้ง
โดย: Administrator วันที่: 2018-11-22 15:02:37
 ผลการคัดเลือกสมาชิกสหกรณ์ดีเด่น ประจำปี 2561
โดย: Administrator วันที่: 2018-11-16 15:25:57
 ผลการคัดเลือกสมาชิกผู้ส่งเสริมสนับสนุน และปฏิบัติงานดีเด่นฯ ประจำปี 2561
โดย: Administrator วันที่: 2018-11-16 15:20:27
 แจ้งขอเปลี่ยนแปลงบัญชีรับเงินปันผลและเฉลี่ยคืนภายใน 19 พ.ย.61
โดย: Administrator วันที่: 2018-11-12 10:24:24
 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง ประจำปี 2561
โดย: Administrator วันที่: 2018-11-07 15:36:21
 

 
 รายงานรประจำปี สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยนาท จำกัด
โดย: Administrator วันที่: 2018-11-19 10:19:10
 แบบแสดงความประสงค์สมัครเป็นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิก สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยนาท (สฌ.สช.2)
โดย: Administrator วันที่: 2018-08-10 11:02:51
 สส.ชสอ.ขอเชิญร่วมเข้าชื่อเสนอกฎหมายโดยประชาชน
โดย: Administrator วันที่: 2018-08-10 09:57:33
 สส.ชสอ.เปิดรับสมัครสมาชิกกรณีพิเศษ อายุไม่เกิน 60 ปี
โดย: Administrator วันที่: 2018-07-20 15:37:37
 เปิดรับสมัครกรรมการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิก ชุดที่ 3
โดย: Admin วันที่: 2018-01-17 11:38:45
 แจ้งชำระเงินสงเคราะห์ล่วงหน้า สสอค. และ สส.ชสอ. ประจำปีบัญชี 2561
โดย: Admin วันที่: 2018-01-16 15:48:03
 

 
 วารสารประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2562
โดย: Administrator วันที่: 2018-12-06 15:54:41
 หลักเกณฑ์การให้เงินกู้สามัญ
โดย: Administrator วันที่: 2018-08-14 15:17:42
 ตารางผลประโยชน์ความคุ้มครอง
โดย: Administrator วันที่: 2018-06-19 11:05:27
 ขั้นตอนการตรวจสอบข้อมูลสมาชิกในเว็บไซต์
โดย: Administrator วันที่: 2018-04-03 10:34:17
 วารสารประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2561
โดย: Administrator วันที่: 2018-01-29 08:45:52
 วารสารประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2560
โดย: Admin วันที่: 2018-01-16 15:53:01